ZAKLJUČENA SELITEV PLINOVODA IN CENTRALNE PLINSKE POSTAJE

V sredini oktobra leta 2020 je ELES v Kidričevem začel z izgradnjo mednarodnega visokonapetostnega daljnovoda 2 x 400kV, Cirkovce-Pince, ki bo slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje povezal tudi z madžarskim prenosnim elektroenergetskim omrežjem.
Na območju Lendave, točneje na parcelah k. o. Lendava in k. o. Petišovci, poteka trasa daljnovoda nad območjem plinovodnega omrežja – nizkotlačni plinovod premera 9 5/8” v dolžini dobrih 1000 m (7 bar), visokotlačni plinovod premera 6” v dolžini dobrih 1000 m (70 bar) in kondenzatovod premera 4”, prav tako v dolžini 1000 m (6 bar).

V neposredni bližini, v enem delu znotraj vplivnega območja daljnovoda, je bila tudi CENTRALNA PLINSKA POSTAJA (CPP).

Zaradi izgradnje daljnovoda je lastnik in upravljalec navedenega plinovodnega omrežja, Petrol d. d., pristopil k investiciji selitve segmenta plinovodov in CPP. Investicija je bila opredeljena kot Izvedba rudarskih del skladno z ZRud-1 -Zakon o rudarstvu. Kot izvajalec, ki je izpolnjeval pogoje za izvedbo navedenih rudarskih del, imel ustrezne reference, ter ustrezne kadrovske in tehnične kompetence, smo bili izbrani za izvajanje del. Z investitorjem je bila sklenjena pogodba. Za selitev plinovodov septembra 2021 in za selitev CPP novembra 2021.

Oba projekta sta bila zahtevna po izvedbeno-tehnični in varnostni plati. Pri selitvi plinovodov je bilo potrebno zagotoviti nemoteno oskrbo porabnikov. Pri CPP pa dela izvajati ob nemotenem delovanju dela procesa.

Izvedena dela pri selitvi CPP:
Začasna premestitev ene proizvodne linije izven vplivnega območja daljnovoda
Tehnologija – premestitev opreme in instalacij
Prestavitev nizkotlačni plinovod
Prestavitev visokotlačni plinovod
Bivalni kontejnerji
Ogrevanje in vodovod
Gradbena dela
Elektro dela

Ob dobrem sodelovanju z investitorjem, vključitvi podizvajalcev v gradbena (Legartis d. o. o.) in elektro (El-eks d.o.o.) dela, ter angažiranju svojih sodelavcev (Jože Hozjan, kot tehnični vodja rudarskih del, Simon Törnar, kot operativni vodja del), varilcev, monterjev in ostalih, smo dela dokončali v predvidenih rokih. Po uspešnem tehničnem prevzemu smo oba sistema predali v pogodbenem roku v obratovanje.