Pogoji poslovanja kontrolnega organa INSPEKT

Pogoji poslovanja kontrolnega organa INSPEKT

Kontrolni organ Inspekt posluje v okviru družbe Nafta strojna, ki je družba z omejeno odgovornostjo. Kontrolni organ Inspekt posluje v okviru družbe Nafta strojna, ki je družba z omejeno odgovornostjo in posluje kot gospodarski subjekt. Kontrolni organ ima svoj delovni čas, ki je vsak delovni dan od 7. do 15. ure. Po dogovoru s strankami, se delovni čas kontrolorjev na terenu prilagodi potrebam stranke. Pogodbena in druga razmerja s strankami, se sklepajo na sedežu kontrolnega organa ali pri stranki. Vse informacije o delovanju kontrolnega organa, zahtevah pred kontrolnim postopkom se pridobijo in vlagajo na sedež kontrolnega organa, ki je na naslovu:

Naslov Telefon Telefax Spletna stran
Nafta strojna d.o.o.
KO Inspekt
Mlinska ulica 5
9220 Lendava
02/5772 213 02/5772 310 www.nafta-strojna.si

 

Pritožbe in prizivi se vlagajo pisno ali ustno na isti naslov.

Obvestilo o zavezah in posredovanju podatkov

Kontrolni organ NS INSPEKT je zavezan k zaupnosti in nepristranskosti. Podatke iz postopka in rezultatih kontrole bomo obravnavali kot zaupne in jih ne bodo posredovali tretjim osebam, razen tistim, ki smo jim jih dolžni posredovati v skladu z zakonodajo. Stranke ne bomo obvestili o posredovanju podatkov, če nam zakonska določila to prepovedujejo

Storitev kontrole opravi kontrolni organ INSPEKT na osnovi:

 • podpisane pogodbe
 • izdane pisne naročilnice s podatki naročnika (naziv, naslov, davčna številka)
 • elektronskega naročila s podatki naročnika na elektronski naslov
 • telefonskega naročila tehničnemu vodji INSPEKTA (051 671 584)

 

Kontrolni organ je odgovoren samo za:

 • pregledi rezervoarjev za skladiščenje nevarnih tekočin (Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, Uradni list RS, št. 104/2009, 29/2010 in 105/2010) – akreditirana dejavnost:
  • nadzemnih in podzemnih rezervoarjev, ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in so zaradi vgradnje prepeljani na območje skladišča
  • rezervoarjev, ki so zvarjeni iz jeklene pločevine na kraju vgradnje

 

 • kontrola tesnosti nepremičnih rezervoarjev z nadtlakom – akreditirana dejavnost
 • ostale kontrole tesnosti rezervoarjev – neakreditirana dejavnost
 • pregled stanja skladišča – neakreditirana dejavnost
 • kontrola eksplozijske atmosfere – neakreditirana dejavnost

 

Cena kontrol in preizkusa je določena z letnim cenikom družbe Nafta strojna d.o.o., ki ga zainteresiranim posreduje prodajna služba, telefon 02 5772 213.

Stranke lahko med delovnim časom obiščejo sedež kontrolnega organa, po dogovoru je obisk možen tudi zunaj delovnega časa. Za obisk se najavijo v tajništvu družbe Nafta strojna d. o. o., telefon 02 5772 206. Pred vstopom na območje industrijskega kompleksa Nafta strojna d. o. o., na območju katerega ima sedež tudi kontrolni organ INSPEKT, se priglasijo pri varnostniku, ki stranko seznani s pravili gibanja po kompleksu in ji izda DOVOLILNICO za vstop. Termin izvedbe kontrolnega postopka je sedem dni po prejemu naročila, oziroma po dogovoru. Po izvedbi kontrole se napiše zapisnik o izvedbi del, ki ga podpišeta naročnik in kontrolor.

 

Obveznosti naročnika pri izvajanju kontrole in preizkušanja

 • kontrolnemu organu mora biti dostopna vsa dokumentacija, po kateri je bil objekt načrtovan in grajen
 • kontrolnemu organu morajo biti dostavljena vsa poročila o predhodnih pregledih in preizkusih objekta
 • objekt mora biti izveden skladno z zahtevani Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah in v skladu z dokumentacijo in navodili proizvajalca
 • dostop na mesto kontrole mora biti varen in v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu