Področje servisi

Področje jeklene konstrukcije in procesna oprema

 • vzdrževanje in servisiranje procesne opreme s področja strojništva

 • montaža, vzdrževanje in servisiranje elektro in mernoregulacijske opreme

 • kontrola tlaka odpiranja varnostnih ventilov

 • dobava in montaža opreme rezervoarjev v katerih se skladiščijo nevarne tekočine:

  • dobava in montaža naprav proti prepolnitvi posode ali rezervoarja

  • dobava in montaža opreme za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine iz posode oziroma nepremičnega rezervoarja

  • dobava in montaža sistema za meritve temperature

  • dobava in montaža dihalne armature rezervoarja ali pripadajočih cevovodov

  • dobava in montaža opreme za kontrolo vakuma v medprostoru rezervoarja z dvojnim dnom

 • čiščenje in ekološka sanacija cistern, rezervoarjev in opreme za hrambo in manipulacijo ogljikovodikov

Čiščenje nepremičnih rezervoarjev v katerih se skladiščijo nevarne tekočine

 • rezervoarjev, ki so zvarjeni iz jeklene pločevine – nadzemnih in podzemnih

 • rezervoarjev, ki so izdelani iz armiranega poliestra

Čiščenje transportnih naprav za nevarne tekočine

 • kamionske cisterne

 • železniške cisterne

Zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov

 • druga goriva, tudi mešanice, klas. številka 13 07 03*

 • mulji z dna rezervoarjev, klas. številka 05 01 03*

 • odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi, klas. številka 16 07 09*

 • z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode, klas. številka 13 05 07*

 • mulji iz lovilcev olj, klas. številka 13 05 03*

 • masti in oljne mešanice iz naprave za ločevanje olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti, klas. številka 19 08 09

Čiščenje rezervoarjev po prenehanju uporabe

 • praznjenje in čiščenje rezervoarja

 • izdaja poročila o čiščenju rezervoarja po prenehanju uporabe

 

Pred vstopom v rezervoar čez streho, v katerem je skladiščen bencin

Tehnično reševalna enota ima zametke v času, ko je na področju Lendave, oziroma v takratnem podjetju Nafta Lendava živela še rafinerijska dejavnost, intenzivneje se je izvajalo vrtanje in pridobivalo ogljikovodike. Enota je bila strokovno usposobljena in opremljena za intervencije ob morebitni nesreči, na nivoju rudarske reševalne enote. Zaradi potreb po občasnem in periodičnem čiščenju rezervoarjev, v katerih se skladiščijo nevarne tekočine (predvsem ogljikovodiki), smo začeli izvajati tudi dejavnost čiščenja. Izvajalci so usposobljeni in opremljeni za izvajanje del v eksplozijski atmosferi. Pomanjkljivo znanje, slaba oprema in premalo izkušenj pri tovrstnih delih, pripeljejo do nesreč večjih dimenzij in hudih posledic.

Gašenje rezervoarja (vaja)

Zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov

Družba Nafta strojna je vpisana v evidenco zbiralcev odpadkov pod številko 498. Z zbranimi odpadki ravnamo v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011). Imamo lasten skladiščni prostor za skladiščenje odpadkov do enega leta, z vzpostavljeno evidenco pa imetniku zagotavljamo sledljivost odpadka od prevzema do uničenja.

Potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov (PDF)

Transport nenevarnih in nevarnih odpadkov

Potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov (PDF)

Čiščenje rezervoarjev po prenehanju uporabe

Upravljavec skladišča mora prenehanje uporabe skladišča, katerega zmogljivost presega 10 m3, in prenehanje uporabe posameznega nepremičnega rezervoarja, katerega nazivna prostornina presega 10 m3, prijaviti ministrstvu najpozneje pet let po zadnjem polnjenju skladišča oziroma nepremičnega rezervoarja.

Upravljavec skladišča mora ministrstvu prijaviti prenehanje uporabe skladišča ali posameznega nepremičnega rezervoarja tudi, če ugotovi, da skladišče ali posamezen nepremični rezervoar ne izpolnjuje pogojev za vpis v evidenco skladišč. Po prejemu prijave ministrstvo izbriše skladišče oziroma posamezen nepremični rezervoar iz evidence skladišč.

Upravljavec skladišča mora zagotoviti, da začasno ali stalno prenehanje uporabe skladiščne posode ne povzroči onesnaženja tal ali vode in mora skladiščno posodo, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.