Področje pregledi rezervoarjev

Kontrolni organ INSPEKT

 • pregledi rezervoarjev za skladiščenje nevarnih tekočin (Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, Uradni list RS, št. 104/2009, 29/2010 in 105/2010) – akreditirana dejavnost:

  • nadzemnih in podzemnih rezervoarjev, ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in so zaradi vgradnje prepeljani na območje skladišča

  • rezervoarjev, ki so zvarjeni iz jeklene pločevine na kraju vgradnje

 • kontrola tesnosti nepremičnih rezervoarjev z nadtlakom – akreditirana dejavnost

 • ostale kontrole tesnosti rezervoarjev – neakreditirana dejavnost

 • kontrola prebojne trdnosti izolacije rezervoarjev – neakreditirana dejavnost

 • kontrola debeline stene rezervoarjev z ultrazvokom – neakreditirana dejavnost

 • pregled stanja skladišča – neakreditirana dejavnost

 • kontrola eksplozijske atmosfere – neakreditirana dejavnost

Pregledi rezervoarjev za skladiščenje nevarnih tekočin

Pregledi rezervoarjev za skladiščenje nevarnih tekočin, oziroma »Kontrola ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih posod«, kot je to opredeljeno v Uredbi o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Ur. List RS, št. 104/2009, spremembe št. 29/2010 in 105/2010).

 

 

S pregledi rezervoarjev se podjetje ukvarja od leta 2000, na osnovi Pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79 in Uradni list RS, št. 67/02 – ZV-1). V letu 2011 smo postali akreditiran kontrolni organ, tipa C, po standardu SIST EN ISO/IEC 17020, reg. št. K-113 za:

Kontrolni organ INSPEKT

 • kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev

 • kontrolo tesnosti nepremičnih rezervoarjev z nadtlakom


 • pred prvim polnjenjem nepremičnega rezervoarja

 • občasne preglede nepremičnega rezervoarja med njegovim obratovanjem

 • občasne preglede izpraznjenega nepremičnega rezervoarja

 • preglede po rekonstrukciji nepremičnega rezervoarja ali pred njegovim ponovnim polnjenjem, če nepremični rezervoar ni bil polnjen z nevarno tekočino več kot dve leti

Periodika pregledov

Občasno preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin med njegovim obratovanjem je treba opraviti z občasnim pregledom nepremičnega rezervoarja med njegovim obratovanjem najmanj vsakih pet let.

Občasno preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin je treba opraviti z občasnim pregledomizpraznjenega nepremičnega rezervoarja za:

 

 • podzemni ali nadzemni nepremični rezervoar z nazivno prostornino, manjšo ali enako 10.000 m3, najmanj vsakih 15 let

 • podzemni ali nadzemni nepremični rezervoar z nazivno prostornino, večjo od 10.000 m3, najmanj vsakih 10 let

Kontrola tesnosti nepremičnih rezervoarjev

Kontrola z nadzorom medplaščne tekočine

Tesnost dvoplaščnih rezervoarjev med obratovanjem nadzorujemo s kontrolo nivoja medplaščne tekočine (rezervin, antikorozivna tekočina), ki je nalita v prostor med obema plaščema rezervoarja. Nivo tekočine v medprostoru rezervoarjev z dvojnimi stenami nadzorujemo vizualno v rezervoarčku za kontrolo tesnosti, signaliziranje nivoja tekočine pa je lahko tudi zvočno ali svetlobno.

Kontrola z nadzorom nadtlaka (akreditirana dejavnost)

Kontrolo tesnosti dvoplaščnih rezervoarjev (cistern),  lahko izvajamo tudi z elektronsko napravo, ki z nadtlakom nadzira tesnost in nas v primeru netesnosti (prelitja) opozori z alarmom.

Kontrola z nadzorom podtlaka

Tesnost rezervoarjev z dvojnim dnom nadzorujemo s kontrolo podtlaka v medprostoru dna.

 • tlačni preizkus rezervoarjev, cevovodov in druge opreme

 • hidrostatični preizkus tesnosti rezervoarjev

Kontrola prebojne trdnosti izolacije rezervoarjev

Kontrolo prebojne trdnosti izolacije rezervoarjem izvajamo z Holiday detektorjem PHD1-20, proizvajalca BUCKLEYS

Osnovni tehnični podatki za pregled z merilnikom izolacije:

 • hitrost pregleda 4 cm/s

 • področje pregleda 20µm do 6,5mm

 • maksimalen zvezni tok <1mA

 • sprejemljiva občutljivost 0-500µA

 • prekrivanje med prehodi najmanj 3cm

Kontrola debeline stene rezervoarjev z ultrazvokom

Namen preiskave je ugotavljanje dejanske debeline materialov iz katerih so grajeni rezervoarji za skladiščenje nevarnih tekočin in skladnost s predpisanimi zahtevami in standardi. Preiskave izvajamo na terenu s kalibrirano opremo, ki jo uporablja osebje, ki je certificirano.

Kontrola eksplozijske atmosfere

V skladu s pravilnikom o protieksplozijski zaščiti moramo preprečiti eksplozijo in varovati delavce pred njo, razvrstiti delovne prostore v cone eksplozijske nevarnosti, izdelati elaborat eksplozijske ogroženosti, ter oceno tveganja za primer eksplozije. Izvajamo kontrolo eksplozijske atmosfere na področju skladišč in v samih rezervoarjih za skladiščenje nevarnih tekočin. Kontrola v rezervoarjih se izvaja:

 • pred izvajanjem kakršnih koli del v rezervoarju

 • po čiščenju rezervoarja po prenehanju uporabe

 • za druge potrebe

 

Pregled stanja skladišča in izdelava ocene

Kakovostno, predvsem pa za okolje varno skladiščenje ter pretovor nevarnih tekočin po nacionalnih in evropskih standardih mora biti zagotovljeno z ustrezno opremo, kontrolo in vzdrževanjem. Vplivi na okolje morajo biti čim manjši, da je skladiščenje varno za naravno in urbano okolje ter zaposlene.

Akreditacijska listina (PDF)

Priloga k akreditacijski listini (PDF)

Zaveza nepristranskosti in neodvisnosti (PDF)

Najpogostejše napake na rezervoarjih in v skladiščih nevarnih tekočin

Zadrževalni sistem rezervoarja ali rezervoarjev ni tesen

 

Prirobnični spoji cevovodov niso tesni

 

Rezervoar nima vgrajene naprave proti prepolnitvi

 

Močno korodirano dno rezervoarja

 

Zadrževalni sistem nima vgrajenega sistema za zvočno ali svetlobno opozarjanje na morebitno iztekanje iz rezervoarja

 

Skladišče nima zadrževalnega sistema ustreznih dimenzij (volumen, višina)

 

Skladišče nima ustreznega pretakališča (polnjenje in praznjenje rezervoarja)

Pretakanje nevarnih tekočin se mora izvajati na ustrezni nepropustni površini, katere odtok mora biti speljan preko  zadrževalnega sistema pretakališča. Za zadostitev zahteve mora površina imeti odtok preko lovilca olj in zapornega ventila. Zaporni ventil mora biti v času pretakanja na pretakalni ploščadi zaprt, zaradi preprečitve iztoka nevarne tekočine v kanalizacijo. Lovilec olj je izdelan skladno s standardom SIST EN 858 in preprečuje da bi olje, bencin, plinsko olje, kurilno olje in druge nevarne snovi odtekale v okolje.